Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, fotóművészet, média szak
Magyar | Română | English

Kutatás / Kutatási programok /előző |

Intermedialitás a kortárs flmben: a köztesség változó formái

Az UEFISCDI (A Felsőoktatást, Kutatást, Fejlesztést és Innovációt Finanszírozó Főosztály) által támogatott kutatási program, kód: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0418.

Leírás

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS, CÉLKITŰZÉSEK: Az ún. poszt-média korszakra jellemző médiumkonvergenciák és médiumfúziók egyfajta kihívást jelentenek arra a produktív „köztesség" fogalmára vonatkozóan, amelyet az intermedialitás elméletek egyik alapelvének tekinthetünk. A kutatási program alapvető célkitűzése, azoknak a változásoknak az azonosítása, amelyek a filmes intermedialitáson belül következtek be az új médiák lehetőségei által meghatározott környezetben.
Míg a modern filmet jellemző intermedialitás esetében arról beszélhetünk, hogy különböző művészeti ágak és médiumok, önreflexív módon, egymással szemben állva vagy egymással párbeszédet folytatva jelentek meg, addig napjainkban egy kétirányú folyamatot láthatunk. Egyrészt maga a film médiuma változott meg robbanásszerűen, a különböző új képi technológiák megjelenésével egyidőben, és ez a hagyományos mozi és a mozgóképek egyéb formái között egy egész sor új intermediális viszony megjelenését eredményezte. Másrészt az olyan jellemvonások, mint a „festményszerűség", a „filmszerűség" vagy „fényképszerűség" már nem csupán egy-egy művészeti ágra vonatkoztathatóak, hanem olyan jellemzőknek tekinthetők, amelyeket a képek sokféle formájában érzékelhetünk. A kortárs film intermedialitását tehát egy ilyen kontextusban kell vizsgálnunk.
A digitális korszak hozta változásokra és a médiumok közti kapcsolatokra vonatkozóan az egyik leghatásosabb elmélet a médiumok konvergenciájának gondolatára épül. Ez a médiakonvergencia elmélet azt hangsúlyozza, hogy a régi és az új médiumok egyazon digitális környezet és információ áramlás részeként vannak jelen. Ezzel ellentétben az intermedialitás elmélete nem ezt a „digitális olvasztótégelyt" vizsgálja, hanem a médiumok közti „termékeny interakciót". Figyelembe véve azt, hogy az intermedialitás elméletének egyik alaptétele, hogy az „inter-" előtag olyan relációra utal, amely aktív módon „tesz", „megvalósít" valamit, kutatásunk célkitűzése olyan területek felfedezése, amelyekben az intermedialitás és a médiumkonvergencia „teremtő" módon találkozik (mint például azoknak a mozgóképeknek az esetében, amelyekben a digitális kor tipikus médiafúzióit érzékeljük, de amelyek ugyanakkor képesek a „köztesség" benyomását is közvetíteni, s ezt föl tudják használni különféle hatások és célok elérése érdekében).
Célunk ilyen komplex, újnak számító „köztes" viszonyoknak a feltárása, illetve annak a tágabb területnek a feltérképezése, ahol az intermedialitás változásai megfigyelhetőek.
Az előző kutatások konklúziói alapján kutatásainkat 3 fő irányban indítjuk el: 1) a fotófilmes eljárások variációi, az élőképszerű kompozíciók intermedialitása, 2) a valós és az intermediális összemosódásának poétikai stratégiái, 3) elmozdulás a szövegek és a képek (vagy szövegek mint képek) szembeállásától olyan színházi vagy performansz-szerű helyzetek irányába, amelyekben a hangsúly gyakran a kamera előtt (gyakran nyíltan a kamerának) mondott szövegen van.
A kutatási projekt vállalt szándéka az intermedialitás elméletének érvényes kutatási paradigmaként való legitimálása a filmtudományokon belül. Továbbá, a konferenciákon, előadásokon és publikációkon keresztül szeretnénk egy élénk nemzetközi diskurzust kezdeményezni a kutatási program által javasolt kérdéskörökkel kapcsolatban.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: Az Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies című (több nemzetközi adatbázisban jegyzett) folyóirat különszámának publikálása a kutatási projekt témájából. A kutatással kapcsolatos cikkek, tanulmányok publikálása elismert nemzetközi szakfolyóiratokban, kiadványokban, kötetekben. Legalább egy kötet összeállítása a kutatás témájából, amelyet elismert nemzetközi kiadónál elfogadnak közlésre. (A kutatás végén elektronikus kéziratban adjuk le). Eredmények bemutatása nemzetközi konferenciákon. A kutatás témájával kapcsolatos két nemzetközi konferencia, illetve egy workshop szervezése.

A kutatási program időtartama: 2017, július 12 - 2019, december 31.

A KUTATÓCSOPORT ÖSSZETÉTELE:

Kutatásvezető: Dr. PETHŐ ÁGNES, egyetemi tanár
Dr. KIRÁLY HAJNAL, kutató
Dr. PIELDNER JUDIT, egyetemi docens
Dr. VIRGINÁS ANDREA, egyetemi docens
Dr. BLOS-JÁNI MELINDA, egyetemi adjunktus
BAKK ÁGNES, PhD hallgató
LAKATOS MIHÁLY, MA hallgató

A KUTATÁS RÉSZEREDMÉNYEI

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia - EMTE, Természettudományi és művészeti kar, Kolozsvár
Filmtett - Erdélyi Filmes Portál
Weblap.ro – Professzionális weblapkészítés